1. Általános rendelkezések

A jelen dokumentum az Admincomp Webdesign Iroda Betéti Társaság (1181 Budapest, Endrődi S. utca 22. A. ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-06-787979, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett photo.hirmagazin.eu weboldallal (a továbbiakban: weboldal) összefüggő valamennyi szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

A szolgáltatások használatával vagy az azokhoz történő hozzáféréssel a Felhasználó elfogadja a jelen dokumentumban foglaltakat.

A weboldalon található alkalmazásokkal, termékkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan lehetnek speciális felhasználási feltételek, melyeket az adott alkalmazás, termék vagy szolgáltatás használata előtt el kell fogadni. Amennyiben az ilyen speciális felhasználási feltételek és a jelen dokumentum rendelkezései egymásnak ellentmondanak, akkor a jelen dokumentumban foglaltak csak azon részben érvényesek, ahol a speciális felhasználási feltételek nem tartalmaznak rendelkezést.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen dokumentum a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított dokumentumban foglaltakat.

Jelen dokumentum magyar nyelven készült. Amennyiben a fordítás szövegének bármely pontja ellentmond a magyar változatnak, akkor a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

2. Fogalmak

Felhasználó: az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a weboldal szolgáltatásait (regisztrációval vagy anélkül) használja.

Használat: tartalom feltöltése, beküldése, tárolása, elküldése, fogadása, tartalom felhasználása, hosztolása, reprodukálása, módosítása, származékos művek létrehozása, megosztása, közzététele, nyilvános előadása, nyilvános megjelenítése és terjesztése.

IP-cím: az Internet Protocol cím rövidítése, az internetkapcsolattal rendelkező eszközök hálózati azonosító száma. Ezek a számok általában földrajzi tényezők alapján tömbökben kerülnek kiosztásra. Az IP-cím használható például arra is, hogy meghatározzák azt a helyet, ahonnan az adott eszköz csatlakozik az internethez.

Közzététel: a weboldalon vagy a weboldal használatával hozzáférhetővé tesz.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Szenzitív adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Tartalom: a weboldalon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes anyag, függetlenül azok letölthetőségétől vagy kizárólag a weboldalon való elérhetőségétől.

 

 

3. Adatkezelés és adatvédelem

A Felhasználó által a weboldal használata során megadott adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre. Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat tartalmazza.

 

4. Regisztráció

Egyes tartalmak és szolgáltatások csak regisztrált felhasználók részére érhetőek el.

A Felhasználó a regisztráció során vállalja, hogy:

 • nagykorú (saját országának törvényei szerint);
 • valódi személyes adatait adja meg;
 • egy személyes fióknál többet nem hoz létre;
 • más nevében - az ő engedélye nélkül - nem hoz létre személyes fiókot;
 • amennyiben személyes fiókja letiltásra kerül, engedély nélkül nem hoz létre új fiókot;
 • nem adja ki jelszavát másnak, amennyiben megteszi, az ebből eredő károkozásokért felelős;
 • személyes fiókját nem ruházhatja át másra, amennyiben megteszi, az ebből eredő károkozásokért felelős;
 • felhasználónevének megválasztása során mások személyiségi jogait nem sérti, nem jár el rosszhiszeműen, félrevezető, megtévesztő felhasználónevet nem választ.

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során nyilvánvalóan megsérti az előbb felsoroltakat, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Felhasználó kitiltására a weboldalról.

A Felhasználó a regisztrációval:

 • tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Magyarországra továbbítsák és ott dolgozzák fel;
 • tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben a Felhasználó állama és Magyarország közötti kapcsolat alapján a Felhasználó számára tiltott a Magyarországról származó termékek, szolgáltatások vagy szoftverek, alkalmazások használata és fogadása, akkor nem fog a weboldalon keresztül ilyen tevékenységet végezni.

 

5. Az oldal használata

A szolgáltatások igénybevétele során a jelen dokumentumban foglaltakat be kell tartani. Amennyiben a Felhasználó nem tartja be a jelen dokumentumban foglaltakat, akkor a Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

A szolgáltatások használatával a Felhasználó nem szerez sem a szolgáltatásokra, sem pedig az általa elérhető tartalmakra vonatkozóan semmilyen tulajdonjogot. A Felhasználó nem használhatja fel a szolgáltatásokból származó tartalmakat, kivéve, ha erre engedélyt kapott a tartalom tulajdonosától, illetve ha azt törvény lehetővé teszi.

Valamennyi szolgáltatás elérhető mobileszközön, ezért ezeket a Felhasználónak olyan módon kell használnia, hogy a használatuk ne vonja el a figyelmét és ne akadályozza a közlekedési és a biztonsági szabályok betartásában.

A Felhasználó a szolgáltatások használatával kapcsolatban közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat kaphat. Ezen kommunikációs formák némelyike kikapcsolható.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • nem használja a weboldalt törvénytelen, félrevezető, rosszhiszemű tevékenységekre sem közvetlenül, sem közvetve;
 • nem folytat olyan tevékenységet, mely a weboldal működését vagy megjelenését megbénítja, túlterheli, korlátozza, gyengíti;
 • nem távolítja el, nem teszi olvashatatlanná és nem módosítja a szolgáltatásokat vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket;
 • nem tölt fel vírusokat vagy más kódokat;
 • nem csatlakozik a weboldalhoz automatikus eszközök használatával (például: robotok, harvester botok, spiderek, scraperek);
 • előzetes engedély nélkül nem gyűjt felhasználói tartalmat vagy információt;
 • nem kér más felhasználóktól belépési információt, és nem fér hozzá más fiókjához;
 • nem kényszerít, nem félemlít meg, nem zaklat más felhasználót;
 • nem tesz közzé és nem oszt meg olyan tartalmat (továbbiakban: tiltott tartalom), mely:
  • törvénytelenség elkövetésére hív fel vagy ösztönöz,
  • bűncselekmény elkövetésére hív fel vagy ösztönöz,
  • erőszakra ösztönöz,
  • fiktív vagy valóságos erőszakot tartalmaz,
  • fenyegető,
  • alkalmas a gyűlöletkeltésre,
  • véres, romboló hatású, degradáló megjelenítést tartalmaz,
  • szexuális,
  • pornográf.
 • nem küld és nem oszt meg kéretlen üzeneteket;
 • felhatalmazás nélkül nem tesz közzé kereskedelmi üzeneteket, hirdetéseket;
 • nem jelenít meg olyan tartalmat és nem tanúsít olyan magatartást, mely sérti vagy csorbítja más személyiségi jogait;
 • nem jelenít meg olyan tartalmat, mely más személy szenzitív adatait tartalmazza;
 • nem jelenít meg olyan tartalmat és nem tanúsít olyan magatartást, mely törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütközik;
 • amennyiben információt gyűjt a többi felhasználóról, azt csak az érintettek hozzájárulásával és a szükséges hatósági engedélyek birtokában teszi, továbbá feltünteti, hogy az információgyűjtésre kinek az érdekében (nevében, megbízásából) kerül sor;
 • a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használja a weboldal szerzői jogvédelem alatt álló tartalmait, védjegyeit, márkajelzéseit, valamint a weboldal logoját.

Amennyiben a Felhasználó nyilvánvalóan megsérti az előbb felsoroltakat, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a sértő tartalmak eltávolítására, és egyben felhívja a Felhasználót a további hasonló magatartásoktól való tartózkodásra.

Amennyiben a Felhasználó ismételten megsérti a jelen dokumentumban leírtakat, akkor a Szolgáltató először 15 napra felfüggeszti a Felhasználó fiókját, mely idő alatt a Felhasználónak lehetősége van ellenvetéssel élni. Amennyiben ellenvetéssel nem él, vagy az ellenvetése nem alapos, akkor a Szolgáltató véglegesen kitiltja a Felhasználót a weboldalról. Ebben az esetben a regisztrációs és minden egyéb befizetett díjat elveszít a kitiltott Felhasználó.

A Szolgáltató nem ellenőrzi a weboldalon megjelenő valamennyi tartalmat. Amennyiben a Felhasználó tapasztalja, hogy a feltöltött, megjelenített tartalom jogsértő vagy sérti a Szolgáltató jelen dokumentumban vagy egyéb, a weboldal használatára vonatkozó, dokumentumában, szabályzatában foglaltakat, akkor ezt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül írásban jelezni tudja a Szolgáltató felé, aki ezeket a bejelentéseket köteles legfeljebb 30 napon belül kivizsgálni, és vizsgálat eredményéről a bejelentő Felhasználót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben tájékoztatni az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglaltak betartása mellett köteles. A Szolgáltató a bejelentésben foglaltakat titkosan kezeli. A bejelentésről - a bejelentés kivizsgálására hatáskörrel rendelkező hatóságokon, személyeken és a Szolgáltatón kívül - harmadik személy (beleértve a jogsértő vagy szabályzatokat, dokumentumokat sértő tartalom elhelyezéséért felelős Felhasználót) nem szerezhet tudomást.

 

6. Felelősség

A szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a szolgáltatás megszűnését követően is fennáll.

A személyes fiók védelme érdekében a jelszó titokban tartása a Felhasználó felelőssége, mivel a Felhasználó felel a személyes fiókjában vagy az azon keresztül történő tevékenységekért.

A Szolgáltató a neki megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Bármely Felhasználó felhasználónevének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott felhasználónévről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott felhasználónéven történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki a felhasználónevet regisztrálta.

A weboldalon található külső hivatkozások (a hirmagazin.eu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A szolgáltatások megjeleníthetnek nem a Szolgáltató tulajdonában álló tartalmakat is. Az ilyen tartalomért egyedül az felelős, aki azt elérhetővé tette. A tartalmakat a Szolgáltató felülvizsgálhatja annak megállapítása céljából, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a Szolgáltató jelen dokumentumban vagy egyéb, a weboldal használatára vonatkozó szabályzatában foglaltakat. Amennyiben a felülvizsgálat során nyilvánvalóvá válik a jogsértés vagy a vonatkozó szabályok megsértése, akkor a Szolgáltató ezeket a tartalmakat eltávolítja vagy megjelenítésüket megtagadja. A Szolgáltató nem ellenőrzi a weboldalon megjelenő valamennyi tartalmat.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár.

A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja.

 

7. Viták rendezése

A Felhasználó minden, a jelen dokumentumból vagy a weboldallal kapcsolatos, abból eredő követelését vagy kárigényét elsősorban békés úton, peren kívüli egyeztetéssel rendezi, amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor peres úton, kizárólag a magyarországi bíróságok előtt köteles rendezni. A Felhasználó vállalja, hogy minden ilyen követelés peres úton való rendezése céljából aláveti magát ezen bíróságok illetékességének. Magyarország joga irányadó az ilyen követelés vonatkozásában.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

8. Hatály

Jelen dokumentumban megfogalmazott jogok és kötelezettségek attól az időponttól illetik, illetve terhelik a Felhasználót, amikor elkezdi használni a weboldalt, illetve annak a szolgáltatásait.

A Felhasználó önmaga törölheti a személyes fiókját a fiókjának a beállítás menüpontjában vagy kérheti a személyes fiókjának törlését a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül írásban. A Felhasználó kérelmét a Szolgáltató legfeljebb 8 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Amikor a fiók törlésre kerül, törlődnek a Felhasználó által közzétett adatok is. A személyes fiók törlésével azok az adatok, amelyeket mások tettek közzé a Felhasználóról, nem törlődnek, mivel azok nem a Felhasználó személyes fiókjához tartoznak.

Amennyiben a Felhasználó megsérti a weboldal használatára vonatkozó bármely dokumentumot, szabályzatot, vagy tevékenységével, magatartásával egyéb módon kockáztatja, veszélyezteti a weboldal vagy a Szolgáltató működését, vagy lehetséges jogvitának teszi ki a Szolgáltatót, akkor a Szolgáltató jogosult a Felhasználót kitiltani a weboldalról és törölni a személyes fiókját.

A Felhasználó felelőssége a szolgáltatások használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért - a jogsértés elévülésének időpontjáig - a szolgáltatás megszűnését, illetve a személyes fiókjának a megszűnését követően is fennáll.

 

9. Egyéb

Amennyiben a Szolgáltató nem él jelen dokumentumban meghatározott jogaival, az nem jelenti az arról a jogról való lemondást.

Jelen dokumentumból eredő felhasználói jognak vagy kötelezettségnek másra történő átruházása csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

 

Firssítve: Budapest, 2017. május 29.